„Termomodernizacja budynku przychodni PROMED Sp. z o.o. w Będzinie”

Uprzejmie informujemy, że “PROMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0BH7/20-00 realizuje projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przychodni PROMED Sp. z o.o. w Będzinie”. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

Osiągnięcie dodatniego efektu oszczędności energii 

Planowane efekty:

Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, co jest bezpośrednim celem RPO WSL 2014, Działania 4.3. Ponadto, projekt przyczyni się do wypełnienia celu  założonego w ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, tj. do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym. 

Wartość projektu: 1 615 447,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 869 207,00 zł 

Planowany okres realizacji projektu: 2020-09-01 – 2021-03-31